Podatek od nieruchomości dla części wspólnej

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 25czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 r. przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział
w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział
w powierzchni części wspólnej budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Ponadto informujemy, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji
w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze właścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność lub współwłasnośćlokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć formularz IN-15 w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27. Formularz IN-15 oraz powierzchnie części wspólnych
w poszczególnych nieruchomościach

Zestawienie powierzchni wspólnej w budynkach A.O. „Sadyba”

Formularz do podatku o częściach wspólnych budynku

Przykład wyliczenia pow. podatku odrębnej własności

Powrót

Pozostałe aktualności

Planowane usunięcia drzew

Administracja Osiedla „Sadyba” informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów.

Read more

Planowane usunięcia drzew

Administracja Osiedla „Sadyba” informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów.

Read more

Od 1 października 2019 r. za wywóz odpadów komunalnych na zlecenia miasta odpowiada Konsorcjum SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o..

Administracja Osiedla "Sadyba" informuje, że od 1 października 2019 r. operatorem odbierającym śmieci w Osiedlu Sadyba jest Konsorcjum SUEZ Polska Sp.…

Read more