Odpady komunalne odbierane są przez warszawską spółkę MPO

Odpady komunalne z terenu dzielnicy Mokotów odbiera warszawska spółka MPO.

Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie

http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o informację za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy.

Informacja  dostępna na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów : http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-2142-odbiory_odpadow_od_1_sierpnia.html

Planowane usunięcia drzew

Administracja Osiedla „Sadyba” informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów:

Podatek od nieruchomości dla części wspólnej

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z dnia 12 stycznia 1991 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 25czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 r. przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział
w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział
w powierzchni części wspólnej budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Ponadto informujemy, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji
w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze właścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność lub współwłasność lokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć formularz IN-15 w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27. Formularz IN-15 oraz powierzchnie części wspólnych
w poszczególnych nieruchomościach

Zestawienie powierzchni wspólnej w budynkach A.O. „Sadyba”

Formularz do podatku o częściach wspólnych budynku

Przykład wyliczenia pow. podatku odrębnej własności

Dotacja z Funduszu Prewencyjnego Ergo Hestia S.A.

Na podstawie umowy prewencyjnej zawartej pomiędzy Ergo Hestia S.A. a MSM „Energetyka”, Administracja Osiedla „Sadyba” uzyskała dotację z Funduszu Prewencyjnego Ergo Hestia S.A. w wysokości 24.500,00 zł na prace budowlano – remontowe polegającymi m.in. na wymianie instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, wymianie oświetlenia klatek schodowych, wykonaniu monitoringu w budynkach  mieszkalnych osiedla w 2016 r.

Propozycja dla zmotoryzowanych Mieszkańców Osiedla „Sadyba”

Informujemy, że w obecnej chwili Administracja dysponuje wolnymi miejscami postojowymi w garażu przy ul. Konstancińskiej 3.

Odpłatność za miejsce postojowe pod wynosi 272,08 zł brutto miesięcznie.

Informacje pod nr. tel. 642 98 42,  kom. 608 557 520  lub w siedzibie Administracji  pok. nr 6.