Zebranie osiedlowe

Protokół z Zebrania Osiedlowego członków MSM Energetyka zamieszkałych na terenie Osiedla sadyba 12 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM ENERGETYKA zamieszkałych na terenie Osiedla Sadyba 13 kwietnia 2018 r.

Uchwala nr 1 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” z dnia 21 kwietnia 2017 r .

PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM ENERGETYKA zamieszkałych na terenie Osiedla Sadyba 21 kwietnia 2017 r.


PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM ENERGETYKA zamieszkałych na terenie Osiedla Sadyba 8 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 1 Zebrania Osiedlowego członków MSM Energetyka zamieszkałych na terenie Osiedla Sadyba z dnia 8 kwietnia 2016 r .


PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM ENERGETYKA zamieszkałych na terenie Osiedla Sadyba 25 kwietnia 2015 r.


 PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”  zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” 10 maja 2014 r.

Projekt stanowiska Zebrania Osiedlowego w sprawie finansowania remontów w budynkach Konstancińska 3A i Konstancińska 3B

Projekt stanowiska Zebrania Osiedlowego w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Sobieskiego 70B

Projekt stanowiska Zebrania Osiedlowego w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Konstancińska 3

Projekt stanowiska Zebrania Osiedlowego w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Sobieskiego 7478

Projekt nr 1 stanowiska Zebrania Osiedlowego w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok

Projekt nr 2 stanowiska Zebrania Osiedlowego w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok


PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”  zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” 11 maja 2013 r.

Uchwala nr 1 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla Uchwała nr 1 Zebrania Osiedlowego z dnia 21 kwietnia 2017 r.„Sadyba” z dnia 11 maja 2013 r .

Uchwala nr 2 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” z dnia 11 maja 2013 r .

Uchwala nr 3 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” z dnia 11 maja 2013 r .


PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”  zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” 12 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”  zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” 9 marca 2012 r.


PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”  zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” 7 maja 2011 r.

Uchwala nr 1 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” z dnia 7 maja 2011 r .

Uchwala nr 2 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” z dnia 7 maja 2011 r .

Uchwala nr 3 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” z dnia 7 maja 2011 r .


PROTOKÓŁ z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”  zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba” 15 maja 2010 r.

Uchwala nr 1 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba z dnia 15 maja 2010 r .

Uchwala nr 2 Zebrania Osiedlowego czlonków MSM Energetyka zamieszkałych na terenie Osiedla Sadyba z dnia 15 maja 2010 r .


Poniżej przedstawiamy regulacje prawne związane z Zebraniem Osiedlowym:

Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 24 listopada 2007 roku, który postanowieniem z dnia 15.09.2008 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108125 stanowi:
„… § 91 1. Zebranie Osiedlowe jest organem Spółdzielni tworzonym przez członków Spółdzielni zamieszkujących na terenie danego osiedla. Członkowie zamieszkujący na terenie osiedla tworzą jedno Zebranie Osiedlowe bez względu na liczbę zwoływanych na tym osiedlu części Walnego Zgromadzenia.
2. Podziału członków Spółdzielni na Zebrania Osiedlowe dokonuje Rada Nadzorcza, przyjmując za podstawę podziału zamieszkiwanie na terenie określonego osiedla lub posiadanie przez członka Spółdzielni prawa do lokalu użytkowego i korzystanie z tego prawa na danym terenie.
§ 92  1. Do uprawnień Zebrania Osiedlowego należy:
1) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Administracji i Rady Osiedla,
2) wyrażanie opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania,
3) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności, o której mowa w § 4 ust. 4,
4) zgłaszanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) dokonywanie oceny działalności Rad Osiedli,
6) wybór i odwoływanie członków Rady Osiedla,
7) zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Rady Osiedla określa Zebranie Osiedlowe zgodnie z § 96.
§ 93 1. Zebranie Osiedlowe powinno być zwołane przez kierownika Administracji Osiedla – pełnomocnika Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zebranie Osiedlowe powinno być zwołane także na żądanie 1/10 członków, wchodzących w skład tego Zebrania.
3. Zebranie Osiedlowe podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Osiedla, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/10 członków obecnych na Zebraniu, przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
§ 94 1. Tryb zwoływania Zebrań Osiedlowych, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Zebrań Osiedlowych uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się na terenie działania różnych Zebrań Osiedlowych, wybiera jedno z tych zebrań. O dokonanym wyborze członek informuje pisemnie Zarząd Spółdzielni.
3. Zebranie Osiedlowe może obradować bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni…”

Klikając na poniższy link mogą Państwo zapoznać się z regulaminem Obrad Zebrania Osiedlowego w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”:

https://www.msmenergetyka.pl/filesN/StrGlowna/Podstawy_prawne/Regulaminy.php