Regulacje prawne związane z Zebraniem Osiedlowym:

Poniżej przedstawiamy regulacje prawne związane z Zebraniem Osiedlowym:

Statut Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 24 listopada 2007 roku, który postanowieniem z dnia 15.09.2008 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108125 stanowi:
„… § 91 1. Zebranie Osiedlowe jest organem Spółdzielni tworzonym przez członków Spółdzielni zamieszkujących na terenie danego osiedla. Członkowie zamieszkujący na terenie osiedla tworzą jedno Zebranie Osiedlowe bez względu na liczbę zwoływanych na tym osiedlu części Walnego Zgromadzenia.
2. Podziału członków Spółdzielni na Zebrania Osiedlowe dokonuje Rada Nadzorcza, przyjmując za podstawę podziału zamieszkiwanie na terenie określonego osiedla lub posiadanie przez członka Spółdzielni prawa do lokalu użytkowego i korzystanie z tego prawa na danym terenie.
§ 92  1. Do uprawnień Zebrania Osiedlowego należy:
1) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Administracji i Rady Osiedla,
2) wyrażanie opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania,
3) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności, o której mowa w § 4 ust. 4,
4) zgłaszanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) dokonywanie oceny działalności Rad Osiedli,
6) wybór i odwoływanie członków Rady Osiedla,
7) zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Rady Osiedla określa Zebranie Osiedlowe zgodnie z § 96.
§ 93 1. Zebranie Osiedlowe powinno być zwołane przez kierownika Administracji Osiedla – pełnomocnika Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zebranie Osiedlowe powinno być zwołane także na żądanie 1/10 członków, wchodzących w skład tego Zebrania.
3. Zebranie Osiedlowe podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Osiedla, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/10 członków obecnych na Zebraniu, przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
§ 94 1. Tryb zwoływania Zebrań Osiedlowych, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Zebrań Osiedlowych uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się na terenie działania różnych Zebrań Osiedlowych, wybiera jedno z tych zebrań. O dokonanym wyborze członek informuje pisemnie Zarząd Spółdzielni.
3. Zebranie Osiedlowe może obradować bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni…”


Klikając na poniższy link mogą Państwo zapoznać się z regulaminem Obrad Zebrania Osiedlowego w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”:

https://www.msmenergetyka.pl/filesN/StrGlowna/Podstawy_prawne/Regulaminy.php

 

Powrót

Pozostałe zebrania

Zebranie Osiedlowe członków MSM Energetyka 2019 r.

Zebranie Osiedlowe członków MSM "Energetyka" zamieszkałych na terenie Osiedla "Sadyba" 12 kwietnia 2019 r.

 

Materiały dostępne są tylko w aplikacji…

Read more

Zebranie Osiedlowe członków MSM Energetyka 2018 r.

Zebranie Osiedlowe członków MSM "Energetyka" zamieszkałych na terenie Osiedla "Sadyba" 13 kwietnia 2018 r.

 

Materiały dostępne są tylko w aplikacji…

Read more

Zebranie Osiedlowe członków MSM Energetyka 2017 r.

Zebranie Osiedlowe członków MSM "Energetyka" zamieszkałych na terenie Osiedla "Sadyba" 21 kwietnia 2017 r.

 

Materiały dostępne są tylko w aplikacji…

Read more

Zebranie Osiedlowe członków MSM Energetyka 2016 r.

Zebranie Osiedlowe członków MSM "Energetyka" zamieszkałych na terenie Osiedla "Sadyba" 8 kwietnia 2016 r.

 

Materiały dostępne są tylko w aplikacji…

Read more

Zebranie Osiedlowe członków MSM Energetyka 2015 r.

Zebranie Osiedlowe członków MSM "Energetyka" zamieszkałych na terenie Osiedla "Sadyba" 25 kwietnia 2015 r.

 

Materiały dostępne są tylko w aplikacji…

Read more